کافی است یکبار برای همیشه تصمیم به ترک داشته باشید. با معرف و مدارک معتبر شناسایی به ما مراجعه کرده ، درمان را آغاز کنید.
بخوانید شرایط پذیرش در کمپ ترک اعتیاد