یکی از بزرگترین قربانیان اعتیاد، خانواده فرد معتاد هستند. خانواده ها با مشکلات گوناگونی مرتبط با اعتیاد و ترک آن مواجه خواهند بود. نوع رفتار هنگام ترک اعتیاد، شیوه های ترک، آشنایی و خلق و خوی بیمار، شیوه های رفتاری بعد از ترک و بسیاری از موارد دیگر، موضوعاتی هستند که توسط مددکاران تحصیل کرده مرکز ترک اعتیاد حیات نو ، طی جلسات منظم در طول درمان، به خانواده ها آموزش داده میشود.
جلسات حضوری و ارتباط تلفنی با خانواده ­های محترم مددجویان توسط مشاوره خانواده مرکز ترک اعتیاد حیات نو ، انجام می­شود و جلسات آموزش نیز در این بابت در کمپ ترک اعتیاد ، در هر هفته در سالن مخصوص برگزار می­گردد.
پیشگیری، پیگیری، و ادامه درمان و آشنایی خانواده با مسائل است که در جلسات مذکور انجام و نگرش جدید و همیاری خانواده به عنوان رکن اصلی درمان انجام میگردد.
 

به مشاوره نیاز دارید ؟ با ما تماس بگیرید