مدتی است به طور متناوب از پتیدین استفاده میکنم. این فاصله ها میتواند تا چند ماه هم باشد. لطفا اطلاعات در مورد روش درمان و نیاز به بستری را بقرمایید. آیا اتاق خصوصی موجود هست و هزینه آن چه میباشد. تخمین کلی شما از هزینه را بیان می فرمایید.