سلام کسی که 10 سال شیشه مصرف کنه و چند بار هم ترک کنه و باز شروع کنه چیکار باید کردخودش هم نمیخواد ترک کنه

باید در مرکزی با وجود روان پزشک و مددیار در درازمدت بستری بشه

پاسخ :
باید در مرکزی با وجود روان پزشک و مددیار در درازمدت بستری بشه

به مشاوره نیاز دارید ؟ با ما تماس بگیرید